CE-Systems GmbH
 Feldbank 1
 44265 Dortmund
 Tel.: 0231-427 34 64